SHABRINA RAHMALIA. Kouchi Bun dalam Drama Buzzer Beat: Kajian Analisis Wacana. Jurnal Bahasa Jepang Taiyou, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 106–131, 2019. DOI: 10.22236/taiyou.v2i1.4839. Disponível em: https://journal.uhamka.ac.id/index.php/taiyou/article/view/4839. Acesso em: 30 sep. 2022.