1.
Kamal Nurjaya H. UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK KUMPULAN CERPEN SENYUM KARYAMIN KARYA AHMAD TOHARI SEBAGAI BAHAN AJAR . imj [Internet]. 2019Mar.1 [cited 2022Jan.26];1(2):70-. Available from: https://journal.uhamka.ac.id/index.php/imajeri/article/view/5069