[1]
F. Rahman, “Psikologi Tokoh dalam Novel Pulang Karya Leila S. Chudori (Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud)”, imj, vol. 3, no. 2, pp. 176-194, Mar. 2021.