[1]
H. Kamal Nurjaya, “UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK KUMPULAN CERPEN SENYUM KARYAMIN KARYA AHMAD TOHARI SEBAGAI BAHAN AJAR ”, imj, vol. 1, no. 2, pp. 70-90, Mar. 2019.